Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

iamLOLA
8657 5bd6
iamLOLA
0919 09eb
iamLOLA

June 07 2015

iamLOLA
0656 6e4b
Reposted frommisza misza viaReeshTHE6 ReeshTHE6
iamLOLA

Helene Stanley


Helene Stanley dancing for Marc Davis and other animators for Sleeping Beauty. See the video here.
iamLOLA
iamLOLA
iamLOLA
7754 041e
#me
Reposted fromapatia apatia viaoversensitive oversensitive

June 05 2015

3185 fef6 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaReeshTHE6 ReeshTHE6
9216 0886
Reposted fromkimik kimik viaReeshTHE6 ReeshTHE6
8826 9550
iamLOLA

775/2015

Melancholia - Józef Czechowicz

rosły 
sztywne łodygi anten 
dźwięczący na dachach wykres 
w godzinach wyniosłych 
burzą układał się dzień ten i tamten 
i cóż pomogły tu 
obrazy nikłe 
chęć najdłuższego snu 
ach tak 
serce serdeczne stuka 
ach tak 
serce czerwone jak kwitnie lak 
odwieczna karuzela 
a jeśli nie 
niedziela 
może zaróżowi mnie 
jeśli tak 
wiem 
nieszczęście kipi i mgła 
pod wodą ciemnego dnia 
a przecież był złoty krzak 
był radością 
był tem

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
iamLOLA
iamLOLA
6626 d355
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
iamLOLA
8103 4c7a
iamLOLA
9081 fb74
Reposted frommisza misza viainsanedreamer insanedreamer

June 04 2015

iamLOLA
3863 f8a3 500
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viaMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl