Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

iamLOLA
1583 47d7 500
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viafirewalkwithme firewalkwithme
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf via2708 2708
iamLOLA
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
iamLOLA
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
iamLOLA
iamLOLA
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando via2708 2708

July 17 2017

iamLOLA
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viamole-w-filizance mole-w-filizance
iamLOLA
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek via2708 2708
iamLOLA
7605 f02a
To the bone (2017)

July 20 2017

6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viafirewalkwithme firewalkwithme
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf via2708 2708
iamLOLA
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
iamLOLA
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
iamLOLA
iamLOLA
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando via2708 2708

July 17 2017

iamLOLA
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viamole-w-filizance mole-w-filizance
iamLOLA
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl