Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

iamLOLA
7213 f91f 500
badanie przeprowadzone na próbę.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMigotliwa Migotliwa
iamLOLA
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viaoversensitive oversensitive
iamLOLA
4027 7cf2 500
Reposted fromGIFer GIFer viaoversensitive oversensitive
iamLOLA
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viapassionative passionative
iamLOLA
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaPoranny Poranny
iamLOLA
5933 af36
Reposted frombanitka banitka viainsanedreamer insanedreamer
1704 c907 500

July 21 2017

iamLOLA
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viainsanedreamer insanedreamer

July 20 2017

iamLOLA
1583 47d7 500
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viafirewalkwithme firewalkwithme
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf via2708 2708
iamLOLA
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
iamLOLA
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
iamLOLA
iamLOLA
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando via2708 2708

July 17 2017

iamLOLA
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viamole-w-filizance mole-w-filizance
iamLOLA
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek via2708 2708
iamLOLA
7605 f02a
To the bone (2017)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl